Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad / Schoolraad

Een MR is een wettelijk geregeld orgaan op elke school en bestaat op onze school uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De Schoolraad bestaat uit de MR aangevuld met op dit moment 4 ouders.
De Schoolraad is een belangrijke gesprekspartner van de directie. Ze dient instemming dan wel advies te geven op belangrijke beleidszaken van de school, zoals vakantierooster, begroting, schoolontwikkelplan en overige algemene beleidszaken. De directie legt belangrijke besluiten voor aan de MR/SR. Deze kan echter ook op eigen initiatief advies geven over relevante zaken. 
De schoolraad streeft er naar een toegankelijke raad te zijn.  Als u als ouder of als personeelslid een vraag heeft, iets constateert, zelf meemaakt of in de schoolomgeving opmerkt, waarvan u vindt dat dat meer aandacht verdient of bespreekbaar gemaakt moet worden, kunt u ten allen tijden een van de schoolraadleden op de hoogte stellen. Wij zijn echter wel van mening dat u uw vraag in eerste instantie beter kunt richten aan de leerkrachten of de directeur.
De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt alle ouders en is dan ook klankbord tussen school en ouders.
De schoolraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. In principe zijn de vergaderingen van de schoolraad openbaar. Alle notulen en stukken zijn voor iedere ouder in te zien. De schoolraadmap kunt u vinden in de lerarenkamer op school.
Naast de SR/MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad).
Wat hierboven voor de MR beschreven staat ten aanzien van de directie geldt voor de GMR op het niveau van het College van Bestuur en het Management Team van SKOzoK. (Zie ook WMS 2007 = Wet Medezeggenschap Scholen)

Klik hier voor het jaarverslag MR-SR 2018-2019

Voor vragen kunt u altijd terecht bij een van de MR/SR leden:

Leden MR / SR:

Marcel van Eck  (Voorzitter, oudergeleding MR),

Marian van Lieshout (Vicevoorzitter, personeelsgeleding MR),

Jeanette Blom (Secretaris, personeelsgeleding MR en GMR),

Riëtte van Oss (Personeelsgeleding MR)

Daniëlle Kokken, Marieke Kneepkens, Tom Lemmens, Suzanne van Middelaar (Schoolraadleden)

José Verduijn (vertegenwoordiging OR)